1. Menyelenggarakan pendidikan yang berdasarkan Al Qur’an dan As Sunnah sesuai dengan manhaj salafus sholeh.

2. Menanamkan aqidah salimah, ibadah shohihah dan akhlaqul karimah.

3. Membekali peserta didik dasar-dasar kecakapan hidup.

4. Membentuk generasi yang memiliki kesadaran mengamalkan Islam secara kaffah.

5. Menyiapkan peserta didik untuk berperan serta dalam iqomatuddien.

6. Membiasakan akhlaqul karima dan pola hidup sederhana.